Polisi Preifatrwydd

Mae Angela Evans Jewellery ("Ni") wedi ymrwymo i warchod a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau defnyddio ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt arno) yn nodi ar ba sail y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych chi, neu y byddwch yn ei ddarparu i ni, yn cael ei brosesu gennym ni. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion ynghylch eich data personol a sut y byddwn yn ei drin. Rydym yn cadw gwybodaeth sylfaenol benodol pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan ac yn cydnabod pwysigrwydd cadw’r wybodaeth honno’n ddiogel a rhoi gwybod i chi beth fyddwn yn ei wneud ag ef.

I bwrpas Deddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf), y rheolydd data yw Angela Evans, Siop iard, 7B Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR. 

Dim ond i'n gwefan ni y mae'r polisi hwn yn berthnasol. Os byddwch yn gadael ein gwefan trwy ddolen neu fel arall, byddwch yn ddarostyngedig i bolisi darparwr y wefan honno. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y polisi hwnnw na thelerau'r wefan a dylech wirio eu polisi cyn parhau i gael mynediad i'r wefan.

Pa wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi? 

Rydyn ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi pan fyddwch chi'n ymuno â'n rhestr bostio a phan fyddwch chi'n gosod ac yn archebu cynhyrchion neu wasanaethau. Cesglir gwybodaeth defnydd gwefan gan ddefnyddio cwcis.

Sut fyddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth amdanoch chi? 

Rydyn ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi i brosesu'ch archeb ac os ydych chi'n cytuno, i anfon e-bost atoch chi am gynhyrchion, gwasanaethau a chyrsiau eraill rydyn ni'n meddwl allai fod o ddiddordeb i chi. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth at ddibenion marchnata ag unrhyw un y tu allan i Gemwaith Angela Evans.

Marchnata 

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am gynhyrchion, gwasanaethau a chyrsiau ein rhai ni a allai fod o ddiddordeb i chi. Os ydych wedi cydsynio i dderbyn marchnata, gallwch optio allan yn ddiweddarach. Mae gennych hawl ar unrhyw adeg i'n hatal rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata. Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi mwyach at ddibenion marchnata gallwch ddad-danysgrifio'n hawdd drwy ddefnyddio'r botwm 'dad-danysgrifio' ar waelod ein holl e-byst marchnata.

Mynediad at eich gwybodaeth a’i chywiro 

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o rywfaint neu'r cyfan o'ch gwybodaeth bersonol, anfonwch e-bost atom. Efallai y byddwn yn codi tâl bychan am y gwasanaeth hwn. Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth y credwch ei bod yn anghywir.

Cwcis Cwcis 

yn ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Defnyddir y wybodaeth hon i olrhain defnydd ymwelwyr o'r wefan ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgarwch gwefan. Am ragor o wybodaeth ewch i www.allaboutcookies.org or www.allaboutcookies.org. Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis ac mae'r gwefannau uchod yn dweud wrthych sut i ddileu cwcis o'ch porwr. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithio o ganlyniad.

Gwefannau Eraill 

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Dim ond i’r wefan hon y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol felly pan fyddwch yn cysylltu â gwefannau eraill dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd 

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn gosod unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 14 Mai 2018.

Sut mae cysylltu â ni 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch trwy e-bost.

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
Dim digon o eitemau ar gael. Dim ond [mwyaf] ar ôl.
Ychwanegu at Rhestr dymuniadauPori Rhestr dymuniadauTynnwch y Rhestr Ddymuniadau
basged siopa

Mae eich trol yn wag.

Dychwelyd I Siop

Ychwanegu Nodyn Gorchymyn Golygu Nodyn Gorchymyn
Amcangyfrif Llongau
Ychwanegu Cwpon

Amcangyfrif Llongau

Ychwanegu Cwpon

Bydd cod cwpon yn gweithio ar y dudalen ddesg dalu